Algemene Voorwaarden Orange Online

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Orange Online te Noardburgum, Kamer van Koophandel 01102651 (“Orange Online”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Orange Online alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
Artikel 1. Offerte en aanvaarding
1.1. Orange Online zal een offerte opstellen waarin Orange Online aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Orange Online aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Orange Online is niet verplicht een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Orange Online daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.3. De overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Orange Online. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden.
1.4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Orange Online werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Orange Online verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
Artikel 2. Uitvoering van de Diensten
2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst en ontvangst van de aanbetaling zal Orange Online zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform de
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.2. Orange Online garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
2.3. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Orange Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Naar Opdrachtgever toe is en blijft Orange Online de verantwoordelijke.
2.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Orange Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Orange Online worden verstrekt.
2.5. Opdrachtgever zal Orange Online toegang geven tot alle diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Orange Online redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
2.6. Orange Online heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Orange Online niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
Artikel 3. Zoekmachine-optimalisatie en reclame
3.1. Als de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
3.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines en
1/7
afhankelijk is van diverse externe factoren. Orange Online kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
3.3. Opdrachtgever machtigt Orange Online hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Orange Online hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.
3.4. Indien onderhoud van reclame-campagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Orange Online zich inspannen om de afgesproken reclame-campagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclame-campagnes aan Opdrachtgever.
3.5. De kosten van de reclame-campagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Orange Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclame- campagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.
Artikel 4. Ontwikkelen van Diensten
4.1. Orange Online geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
4.2. Orange Online is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
onvolkomenheden heeft weggenomen.
4.3. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Orange Online levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Orange Online. Opdrachtgever vrijwaart Orange Online van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
4.4. Indien een Dienst strekt tot het maken van Werken, zoals maar niet beperkt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Orange Online, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
4.5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Orange Online zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
4.6. Opdrachtgever vrijwaart Orange Online voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Orange Online.
4.7. Orange Online zal de bronbestanden (zoals PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken, indien schriftelijk overeengekomen, aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
4.8. Orange Online zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Orange Online Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Orange Online Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Orange Online is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken
2/7
geeft, is Orange Online gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
Artikel 5. Oplevering en aanvaarding
5.1. Orange Online zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
5.2. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
5.3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Orange Online zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Orange Online doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
5.4. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Orange Online gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Orange Online zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
5.5. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Orange Online gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Orange Online kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
5.6. Na aanvaarding van het opgeleverde zal Orange Online binnen 60 dagen voorkomende gebreken kosteloos herstellen. Na deze periode vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Orange Online het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken, inclusief het CMS van Orange Online, berusten uitsluitend bij Orange Online of diens licentiegevers.
6.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
6.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
6.4. Het is Orange Online toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Orange Online door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
6.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan Orange Online
3/7
Media. Dit doet niets af aan het recht van Orange Online om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
Artikel 7. Installatie en onderhoud van Werken
7.1. Indien dit als Dienst overeengekomen is,zal Orange Online de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Orange Online zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Orange Online voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
7.2. Opdrachtgever zal op verzoek van Orange Online medewerkers en hulppersonen van Orange Online alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
7.3. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk of het leveren van een domeinnaam zal Orange Online zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
7.4. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Orange Online zich inspannen om de Werken en bijbehorende software up-to-date te houden. Orange Online is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Orange Online hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
7.5. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
zal Orange Online zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Orange Online is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
7.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, zonder gebruik te maken van het geleverde CMS, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Orange Online heeft gemeld en Orange Online deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Orange Online kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Orange Online kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.
Artikel 8. Wijzigingen aan de Diensten
8.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Orange Online meer werk moet verrichten dan Orange Online had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan Orange Online bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Orange Online gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Orange Online tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet
4/7
uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
Artikel 9. Prijzen en betaling
9.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt facturatie maandelijks op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Orange Online. Indien voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) een vaste prijs is overeengekomen, is 50% daarvan verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Indien de vaste prijs € 4.000,- of meer bedraagt zal de betaling in drie gelijke termijnen plaats vinden.
9.2. Orange Online zal pas beginnen met de werkzaamheden indien de aanbetaling voor een Werk (of fase of onderdeel) gedaan is.
9.3. Orange Online zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
9.4. Indien een Dienst strekt tot het hosten van een website door derden zal Orange Online de definitieve opdracht tot hosting pas geven als de gehele factuur door Opdrachtgever voldaan is.
9.5. De betalingstermijn van facturen is 8 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 8 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
9.6. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Orange Online te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Orange Online de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Orange Online blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
9.7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.9. Eens per kalenderjaar is Orange Online gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 10% nooit mag overschrijden. Orange Online zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
10.2. Orange Online mag de kennis die zij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
10.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak
5/7
kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Orange Online is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
11.2. Iedere aansprakelijkheid van Orange Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
11.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Orange Online uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering zal overgaan is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortkomt uit of samenhangt met de Diensten beperkt tot het bedrag dat voor de Diensten waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Orange Online is betaald.
11.4. De aansprakelijkheid van Orange Online wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Orange Online direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Orange Onlineook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Orange Online in staat is adequaat te reageren.
11.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur,
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Orange Online door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Orange Online kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 12. Duur en opzegging
12.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
12.2. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst, in geval van een jaarabonnement 50% van de nog resterende maanden.
12.3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
12.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Orange Online gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Orange Online is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
6/7
Artikel 13. Wijzigingen in overeenkomst
13.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Orange Online is echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
13.2. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Orange Online overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Orange Online zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Orange Online bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
13.3. Orange Online mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
13.4. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels Mediation.
Algemene voorwaarden – Orange Online Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld augustus 2014 / KVK. Gedeponeerd februari 2015
14.3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Orange Online gevestigd is.
14.4. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijkis aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
14.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Orange Online steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
7/7